Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Om ny skollag

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … 5/06:Ub411
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … ;bet=Ub411


http://www.oru.se/oru/upload/Institutio … stract.pdf


http://www.skolverket.se/sb/d/120/a/795 … 1C10045D4C


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

Jag har inte läst alla motionerna, men röda tråden i dem är tydlig: Skolan har kris.
Men alla motionerna mellan 2005-2006 har avslagits!
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … 5/06:UbU14
Etthundrasjugonio stycken! 129 !

Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006.

Men här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … ;bet=UbU14
läser man att 360 motioner fått avslag. Anledningen är:

Utskottet behandlar i detta betänkande 360 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005.
Motionsyrkandena avser frågor gällande grundskolan, däribland frågor om skolans mål, skolans finansiering, ansvarsfördelningen i skolan, skolans arbetsmiljö, elevens utveckling mot målen, information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat, skolplikt och rätt till utbildning, timplanen, särskilda ämnen och tillsyn.

Utskottet föreslår avslag på samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till det förslag till ny skollag som är under beredning inom Regeringskansliet.

I betänkandet finns gemensamma reservationer från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om flexibel skolstart samt införande av vite. Därtill finns reservationer från ett eller flera av dessa partier och från Vänsterpartiet. Vidare finns särskilda yttranden från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Ny skollag!! Undrar hur den kommer att se ut?

Här står på Regeringskansliet att den kommer våren 2008, och omfattar ca 500 paragrafer. Med ny regering måste den ältas så länge...
http://www.regeringen.se/sb/d/7277/a/71537

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

Aha - mer info:

Från http://www.netencyclo.com/sv/Skollagen

Skollagen är från 1985 och har under årens lopp ändrats ett 50-talar gånger. Ett större arbetet på börjades 1999 när en utredning 1999 års skollagskommitté tillsattes under ledning av Ulf P. Lundgren för att ta fram ett förslag till en mer modern skollag. Utredningens förslag Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) presenterades i december 2002 och därefter påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt skollagsförslag.
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen presenterade under 2005 ett förslag till ny skollag. Men förhandlingarna med samarbetespartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet havererade och förslaget sköts upp till efter riksdagsvalet 2006.
Regeringen Reinfeldt har i ett pressmedelande meddelat att man har påbörjat ett arbete med att skapa en ny skollag och ett förslag till ny skollag som skall vara klart under år 2008.

Här finns nya förslaget att läsa:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/600 … zbYCV-YAHc

Hoppsan - i nya förslaget kallar man "undervisning på annat sätt" för hemundervisning!
Läs sidan 357 i dokumentet (kanske kommer sidnumren att ändras över tiden) - min egen fetstil:

22.7 Annat sätt för att fullgöra skolplikten

Regeringens förslag: Villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt skall skärpas genom att det skall föreligga särskilda skäl för att medgivande skall kunna lämnas.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat frågan.

Skälen för regeringens förslag: Skolpliktens fullgörande på annat sätt kallas i dagligt tal ofta för ”hemundervisning” och är en verksamhet som inte ingår i skolväsendet. Även om bestämmelsen oftast aktualiseras när föräldrar av olika skäl, t.ex. filosofiska eller religiösa, vill ge sina barn undervisning i hemmet kan den även tillämpas när föräldrar själva vill undervisa sina barn i samband med exempelvis långresor.

Skolhuvudmannen i barnets hemkommun skall pröva frågan om förutsättningar för medgivande finns och även återkalla ett medgivande om förutsättningar för ett sådant inte längre föreligger. Medgivande kan lämnas för ett år i sänder. Statens skolverk har tillsyn över kommunens handläggning av frågor som rör fullgörande av skolplikten på annat sätt.

I sakens natur ligger att denna bestämmelse bör tillämpas med stor restriktivitet. Alla barns rätt till en likvärdig utbildning är en av grundstenarna i det svenska utbildningssystemet och den aktuella verksamheten måste framstå som ett fullgott alternativ till den reguljära undervisningen för att ett medgivande skall kunna ges. Bestämmelsen kvarstår i princip oförändrad sedan nuvarande skollags tillkomst. Av förarbeten till denna bestämmelse (prop. 1985/86:10 s. 126 f.) framgår bl.a. att hemundervisning i enstaka fall, och då främst i de lägre årskurserna, kan tänkas som en godtagbar ersättning för skolgång om någon speciell yttre omständighet föreligger. En sådan omständighet kan t.ex. vara att barnet bor i glesbygd eller behöver särskild vård. För att hemundervisning skall kunna anses som ett fullgott alternativ till skolgång måste den ge kunskaper och värden som till art och nivå motsvarar grundskolans allmänna mål. Därvid bör beaktas att barnet, inte minst för sin sociala träning, nästan alltid kan antas behöva de erfarenheter som skolgång tillsammans med andra elever ger.

För att ytterligare betona att bestämmelsen bara är avsedd att tillämpas i undantagsfall anser regeringen att det som en ytterligare förutsättning för medgivande bör anges att det skall föreligga särskilda skäl för ett sådant medgivande. Vad som kan utgöra särskilda skäl får avgöras från fall till fall vid en helhetsbedömning utifrån barnets intressen.

Ojojoj. Inte ett ord om
FNs Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheteterna, Artikel 26, paragraf 3:

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

eller
EU-konventionen, tilläggsprotokoll till Artikel 2 - Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Jag tror att jag/vi måste skriva till riksdagsledamöterna och påminna dem!

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Om ny skollag

Ja, gör det! Man blir ju riktigt orolig. Jag trodde att det skulle bli lättare att få hemundervisa med en borgerlig regering.

Tur att det finns de som kan och orkar hålla ögonen öppna... Alltså sådana som du Mischa!


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

*rodnar*

Man kan ju bara hoppas på att den citerade skrivningen kommer från det socialdemokratiskt ledda regeringskansliet innan valet, och att de mer än hälften av paragraferna man nu ska revidera... ändras till bättre överensstämmande med FN och EU-konventionen. Detta borde vi nog skriva om, till... jag återkommer med det - för folkets röst, representerar ungefär "en som ringer/skriver personligt brev, då måste det nog finnas några tusen därute som tänker samma sak, men inte orkar/vill skriva/ringa..." (som Lennart Mogren säger att det fungerar i "maktens korridorer"...)

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

Glömde:
Här kan du ladda ner lagförslaget själv!

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

http://www.regeringen.se/sb/d/7277/a/71537
Pressmeddelande 26 oktober 2006
Utbildningsdepartementet

Skolministern lägger fram ny skollag våren 2008
Det liggande förslaget till ny skollag kommer att genomgå en omfattande beredning och omarbetning av en grupp inom Utbildnings-och kulturdepartementet, meddelar skolminister Jan Björklund.

Det liggande förslaget, som är framtaget av den förra regeringen, omfattar närmare 500 paragrafer.

- Min preliminära bedömning är att mer än hälften av dessa paragrafer nu måste omarbetas, för att anpassas till den nya regeringens skolpolitik. Utbildningspolitiken kommer att läggas om och det får effekter i lagstiftningen.

Några förändringar jämfört med förra regeringens skollag är:

lärarnas disciplinära befogenheter ska ökas och förtydligas,
fristående skolors rättsäkerhet ska stärkas,
behörighetsregler för läraryrket ska stramas upp,
lärarauktorisation i någon form ska införas,
vuxenutbildning ska regleras i skollagen.
- Min bedömning är att arbetet med en så omfattande översyn av det liggande förslaget till ny skollag som nu förestår kommer att kunna ta drygt ett år i anspråk. Jag räknar med att kunna lägga fram ett förslag till ny skollag under våren 2008, säger skolminister Jan Björklund.

Kontakt
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 28 15
cell 070-188 65 55


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Om ny skollag

Förslag på ny skollag dröjer, skriver man på
http://www.alltomskolan.se/nyheter-om-s … lnyhet/27/

Vi räknar med ett riksdagsbeslut under 2009 och att lagen träder i kraft före valet 2010, säger Bertil Östberg

Han är statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

OBS:

- Vi räknar med ett riksdagsbeslut under 2009 och att lagen träder i kraft före valet 2010, säger Bertil Östberg.

OCH:

Regeringen har valt att inte lägga skollagen i en utredning utan som en intern beredning på utbildningsdepartementet - utan insyn och utan samarbete med opposition, lärarorganisationer och andra berörda.
- En handfull personer har jobbat heltid med detta sedan regeringsskiftet och haft ständiga avstämningar med oss. Vi vill ha det på det sättet för att gå i mål någon gång och för att få det precis som vi vill. Andra får ha synpunkter i remissförfarandet, säger Bertil Östberg.

Läs hela intervjun med honom här:
http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=2405

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!