Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Tonårs-uppror •• Teen rebellion

Det är inte ofta man stöter på koncept som nästan fullständigt förändrar ens syn på saker i livet eller andra "fenomen" - men nu gjorde jag det, tror jag:

Förutsättning:
Skolsystemet är ca 150 år gammalt. Psykologin ca 100 år. All psykologi har därför "utövats" med skolsystemet "bakom sig".

Vi har i psykologin lärt oss att det är livsviktigt att gå igenom den "jobbiga" separationen mellan barnen som blivande vuxna och föräldrarna, för att bli "hela och självständiga individer". Denna separation är mer eller mindre jobbig, oftast jobbigast i förhållandet mor/dotter.

Tes:
MEN - se det så här (självklart förenklat, dock klart lysande och tankeväckande):
- Det Stora Sveket mot barnens tillit till sina föräldrar är då vi överlämnar dem till främlingarna i skolan, lärare och för det mesta, okända klass-"kamrater".
- När tilliten under en för barnet mycket lång tid är helt raserad, och barnet så småningom anpassar sig till sitt utelämnande tillstånd, måste det splittra sin lojalitet och tillhörighet mellan familj och skolvärld.
- Barnet har inget annat val än att identifiera och alliera sig med skolvärlden, eftersom familjen står fast vid sitt utelämnande, och i skolvärlden har barnet "sin plats". Efter lång tid i "överlevnads-träning" i skolvärlden, lyckas barnet kväva ångesten över Det Stora Sveket.
- När barnets vilja och önskningar blir större, fler och mognare, och det börjar uppstå skillnader mellan familjens/skolans/barnets synsätt - kommer barnet att välja skolvärldens synsätt - och därför uppstår de ofta enorma och jobbiga konflikterna mellan barn/familj.
- VARFÖR väljer barnet skolvärldens synsätt? Jo, därför att barnet vet sin plats! Föräldrarna i Det Stora Sveket gjorde detta mycket tydligt.

(Självklart är det aldrig föräldrarnas avsikt eller intention att svika sina barn på det här sättet - men den effekten får det i barnets undermedvetna. Avsikten och konsekvensen med Det Stora Sveket står samhällsbyggarna för, för 150 år sen! Ett dolt mål hos de som visste att bl a Hegels filosofi skulle skapa just sådana samhällsmedborgare - produktions- och konsumtionsmaskiner - som man ville ha)

Anti-tes:
- I hemundervisning sker inte Det Stora Sveket, och därför sker inte de (i psykologin) förväntade konsekvenserna.
- Därför behöver barnet aldrig välja grupptillhörighet/-lojalitet, utan fortsätter att leva i tryggheten i familjen.
- I familjen utvecklas barnet till en självständig individ på bästa sätt (förutsatt kärleksfulla och trygga föräldrar), och utifrån det bollplanket kan barnet på bästa sätt gå ut i världen med bibehållet självförtroende mm.
- Konflikten och upproret behöver aldrig äga rum.

Vad säger ni?

••••
••••

It's not often that I run into concepts that completely change my view on things in life or other "phenomena" - but just now I did, i think:

Conditions:
The school system is about 150 years old. Psychology is about 100 years old. All psychology has been "practiced" with the school system already in place.

In psychology, we have learned that it is essential for children to go through the difficult separation process, separation from your parents, in order for them to become "whole and independent individuals". This separation process is harder for some, less hard for others, most often the hardest to mother/daughter.

Thesis:
BUT - look at this whole thing this way (of course, this is simplified, but nevertheless brightly shining and thought-provoking):
- The Great Betrayal of the trust between child and parent, takes place when the children are abandoned and handed over to complete strangers at school, teachers and, for the most part, unknown class-"mates".
- When this trust is broken in time (a long time for the child), and after the child gradually adapts to his "abandoned" state, he must divide his loyalty between his family and school-world.
- The child has no other option, but to identify with and align himself to the school-world, since the family is firmly set in its abandonment, and since he has "his place" in the school world now. After some time in this "survival-training", the child successfully chokes his anguish concerning The Big Betrayal.
- As the will and wishes of the child grows stronger and more mature, and differences between his own and his family's views and conduct start to show and materialize - the child inevitably will choose the view and conduct of the school-world - and this is the cause of many and intense conflicts between child and family.
- WHY does the child choose the view of the school-world? Because the child knows "its place"! His parents showed this very clearly during The Great Betrayal.

(Naturally, it was never the intention of the parents to betray the trust of their children this way - but this is the effect in the subconscious of the child. The intention and consequences of The Great Betrayal was rather planned in the minds of the builders of societies, some 150 years ago! A hidden goal among the ones that used, among other things, the Hegellian philosophy to produce precisely the kind of citizens - production- and consuming machines - that they wanted.)

Antitheses:
- In home schooling, The Great Betrayal does not occur, therefore the expected consequences (according to psychology) do to not take place.
- The child never has to choose where his loyalties lie, but rather continues to live in security in the family.
- In the family, the child develops into an independent individual the best way possible (provided he has loving and comforting parents), and with this "sounding-board" of experiences and guidance, the child enters the adult world with maintained self-confidence, etc.
- The conflict and rebellion never need be.

What do you say?

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Tonårs-uppror •• Teen rebellion

Hej!

Jag har inte presenterat mig än, men vill ändå göra mitt första inlägg.

Min bild stämmer bra med Mischas. För nästan två år sedan läste jag följande artikel, som är en recension av boken "Hold on to your kids" av Gordon Neufeld, vilken jag också läst. Det vände upp och ner på det jag läst tidigare men jag insåg att för oss stämmer detta så otroligt väl. Jag kan se tydlig skillnad på vår dotter (7 år) och till viss del på vår son (4 år) beroende på hur vi valt att leva under olika tidsperioder. Dessa upptäckter och Gordons teorier har varit en ledstjärna för oss och en av drivkraftena när vi beslutade oss för att hemundervisa.

Kort : Barn är biologiskt programmerade att lära sig av, vilja vara till lags, anpassa sig till och kopiera/efterlikna de som de har sin primära anknytning till. Enligt Gordon ska dessa vara de vuxna som barnet lever med. I vårt samhälle släpper de vuxna ofta denna anknytning tidigt genom att vara skilda från sina barn under en stor del av dagen och inte måna om att stärka anknytningen när de väl är tillsammans. Eftersom anknytningen är ett biologiskt behov förs denna anknytning då över till andra och ofta till barn eftersom det är dem de tillbringar sin tid med. Intressant är att "tonårsbeteende" var okänt i västvärlden innan andra världskriget och i många kulturer fortfarande inte verkar existera. I västvärlden idag ser man det redan i förskoleåldern.

Uttdrag ur artikeln:

"För barnet fungerar anknytningarna hierarkiskt, det som föräldrarna säger har större värde än vad farmor säger, som har större värde än det som andra barn säger.

Idag flyttar de flesta barn sin primäranknytning från föräldrarna till jämnåriga barn innan de nått vuxen ålder, menar Neufeld. Det vill säga andra barn blir de som förmedlar värderingar, beteenden och värde. En del flyttar över sin anknytning redan under förskoleålder, andra gör det under skolåren, andra i samband med att tonåren tar vid. En del barn pendlar mellan två primäranknytningar under en längre tid, och fungerar som två olika individer - en person i skolan och en helt annan hemma, innan de till slut flyttar sin primäranknytning hemifrån. Flyttningen av primäranknytning är något som sker på ett omedvetet plan dvs det är inget barn styr. Vad som styr är anknytningsbehovet. Eftersom man kan bara ha en primäranknytning vänder sig barnet emot den tidigare primäranknytning. Barnet börjar då visa anti-anknytningsbeteenden mot föräldrarna: bl.a. ovilja att vara tillsammans, ovilja till fysisk kontakt och ovilja att äta tillsammans."

Hela artikeln kan läsas här:
http://www.abctidning.se/x0406f.html

Boken heter "Hold on to your kids" av Gordon Neufeld.

Jenny

Re: Tonårs-uppror •• Teen rebellion

Jättebra! abc-tidningen hamnade bland länkar också.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!